Aktualności

Włączenie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania

Informujemy, że od 20 września sukcesywnie będzie włączane ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania. Uprzejmie prosimy o otwarcie zaworów grzejnikowych do pozycji maksymalnej na 24 h w celu uniknięcie późniejszych zapowietrzeń instalacji CO. Zarząd Spółdzielni

Oświadczenia o liczbie osób zamieszkałych w lokalach z klauzulą RODO

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy prosi użytkowników lokali, którzy jeszcze nie dostarczyli aktualnych oświadczeń o liczbie zamieszkałych osób w lokalu z podpisaną klauzulą RODO, o ich niezwłoczne złożenie do Spółdzielni. Zarząd Spółdzielni

Deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości złożyła wymagane deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla wszystkich budynków będących w naszych zasobach. Za lokale mieszkalne znajdujące się w naszych zasobach nie muszą Państwo składać odrębnej deklaracji. Zarząd Spółdzielni

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na docieplenia w 2022 roku

  Bydgoszcz, dnia 26 kwietnia 2022 r.  O G Ł O S Z E N I E Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”,(regulamin udzielania […]

Pomoc dla Ukrainy

Szanowni Członkowie i użytkownicy lokali zachęcamy do pomocy dla naszych sąsiadów. Zapraszamy do włączenia się w akcję zbierania darów – produktów pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy. Zgodnie z komunikatem opublikowanym na witrynie internetowej www.bydgoszcz.pl listą produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi) są objęte: Odzież […]

Rozstrzygnięcie przetargu na remont klatek schodowych nieruchomości „Jarużyńska 7”

Zgodnie z protokołem nr 1.2 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 15 lutego 2022 r. na okoliczność analizy złożonych ofert na remont klatek schodowych kl. I – II nieruchomości „Jarużyńska 7” w Bydgoszczy, firmą, która wygrała przetarg oferując wynagrodzenie netto w kwocie: 46.920 zł, jest Zakład Malarski Leszek Kowalski z siedzibą […]