OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOCIEPLENIA W 2024 R.

 Bydgoszcz, dnia 19 stycznia 2024 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy

na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe
 i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”(regulamin udzielania zamówień dla MSM „DOM” dostępny w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.msmdom.pl)

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”, w zakresie trzech Zadań remontowych pn.:

„Docieplenie ścian zewnętrznych, oznaczonych jako Elementy, budynków mieszkalnych stanowiących odrębne Zadania remontowe” pod własnymi nazwami:

Zadanie 1 „Docieplenie części ściany podłużnej od strony zachodniej kl. III wraz
z remontem balkonów lokali nr 21,23,25,27,29 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 8 w Bydgoszczy  – część Elementu 6”,

Zadanie 2„Docieplenie części ściany podłużnej wschodniej kl. X i XI od strony placu zabaw wraz z remontem loggii lokali nr 90,92,94,96 oraz 97,99,101,103 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Galla Anonima 1 – część Elementu 2”,

Zadanie 3„Docieplenie części ściany południowej kl. II budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rzepakowej 10 w Chojnicach – część Elementu 15”.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 5 i § 6 ust. 2  regulaminu udzielania zamówień dla MSM „DOM”oraz spełniający dodatkowe wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (częściami mogą być wyłącznie Zadania).
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 4. Wadium na przedmiot zamówienia określa się na kwotę 1.750,00 dla całości zamówienia lub w przypadku składania ofert częściowych w kwotach:
  1. Zadanie 1 – 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
  1. Zadanie 2 – 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)
  1. Zadanie 3 – 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
 5. Kryterium wyboru oferty stanowić będą: cena 85%, warunki gwarancji 10%, wcześniejsza współpraca ze Spółdzielnią w zakresie dociepleń 5 %.
 6. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć oraz pozostałe warunki przetargu określa SIWZ.
 7. SIWZ wraz z załącznikami można odbierać nieodpłatnie w formie elektronicznej PDF.
 8. Z dokumentacją projektową można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.
 9. Uprawnione do kontaktów z oferentami są: Anna Jakubczyk i Magdalena Nowakowska:
  e-mail: gzm@msmdom.pl ; telefon: 502 44 12 44 ; 666 021 464, w godz. 800 – 1400.
 10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, ul. Marcina Kromera 7A, 85-790 Bydgoszcz.
 11. Termin składania ofert upływa dnia 09 lutego 2024 r. o godz. 1400.
 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 lutego 2024 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                    Zarząd Spółdzielni

Załączniki:

Treść ogłoszenia https://www.msmdom.pl/wp-content/uploads/2024/01/ogloszenie.pdf

SIWZ wraz z załącznikami https://www.msmdom.pl/wp-content/uploads/2024/01/siwz-i-zalaczniki.pdf

STWiOR Rzepakowa 10 Chojnice https://www.msmdom.pl/wp-content/uploads/2024/01/Rzepakowa-10-w-Chojnicach.pdf

STWiOR Galla Anonima 1 Bydgoszcz https://www.msmdom.pl/wp-content/uploads/2024/01/Galla-Anonima-1.pdf

STWiOR Jarużyńska 8 Bydgoszczhttps://www.msmdom.pl/wp-content/uploads/2024/01/Jaruzynska-8.pdf