Informacja w sprawie zebrań Członków Spółdzielni w celu wyłonienia Rad Nieruchomości

W załączeniu informacja o frekwencji Członków Spółdzielni na zebraniach zwołanych przez Zarząd Spółdzielni w celu wyboru Rad Nieruchomości na kadencję 2023 – 2026 – informacja.

Zgodnie z § 2 ust. 9 regulaminu Rad Nieruchomości Członkowie zamieszkujący daną nieruchomość w liczbie stanowiącej co najmniej 30 % mogą podjąć próbę wybrania Rady Nieruchomości, zgłaszając pisemny wniosek do Zarządu Spółdzielni. Czynność ta  może być podejmowana po upływie 6-ciu miesięcy od poprzedniego zebrania.