III nieograniczony pisemny przetarg na lokal mieszkalny w Szubinie

Bydgoszcz, dnia 2019-07-04

 PRZETARG PISEMNY-NIEOGRANICZONY

                        Zarząd MSM „DOM” w Bydgoszczy na podstawie § 71 ust.1 i § 120 ust.2 Statutu oraz § 1 ust.1 pkt.2,  ust.2,  ust.3 pkt.2, § 8 ust.1 i ust.2 oraz § 17 ust.2 „regulaminu zasad przetargów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy” ogłasza III (trzeci) przetarg pisemny – nieograniczony  na ustanowienie odrębnej własności  lokalu mieszkalnego nr 19 położonego przy ulicy Gen. Józefa Bema 2 w Szubinie.

Przedmiot przetargu

1.   Lokal mieszkalny nr 19 przy ulicy Gen. Józefa Bema 2 w Szubinie  składa się z : 4 pokoi o pow. 19,83m2 , 9,40m2, 11,15m2 , 11,02m2; kuchni o pow. 8,57m2; łazienki o pow. 4,09m2;  w.c. o pow. 2,27m2 ; przedpokoju o pow. 12,25m2 oraz balkonu o łącznej powierzchni użytkowej 78,58m2 położony na II kondygnacji (I piętro). Do powyższego lokalu przynależna jest piwnica o pow. 3,58 m2.

      Z lokalem związany jest udział wynoszący 8216/207628 części we własności części wspólnych budynku oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli innych lokali i we własności nieruchomości, na której wzniesiony jest budynek.

2    Cena lokalu w przetargu wynosi 201.982,00 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) i obejmuje wartość lokalu nr 19 w kwocie 187.649,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) łącznie z nakładami w wysokości 14.333,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 00/100), przynależną piwnicę nr 19 o powierzchni 3,58m2 oraz związany z lokalem udział wynoszący 8216/207628 części we własności części wspólnych budynku a także urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli innych lokali i we własności nieruchomości, na której wzniesiony jest budynek.

Warunki dla oferentów

1.   Cena wywoławcza za ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności do w/w lokalu mieszkalnego wynosi 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100).

2.   Postąpienie podczas przetargu pisemnego-nieograniczonego wynosi 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100).

3.   Lokal związany z przetargiem można oglądać dnia 18 lipca 2019r. w godzinach od 1100 do 1500 .

4.   Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „ przetarg w Szubinie ul. Gen. Józefa Bema 2/19”:

1)  należy złożyćw siedzibie Spółdzielni w Bydgoszczy ul. Marcina Kromera 7A,

2) przesłać listem poleconym na adres Spółdzielni w terminie do dnia 29 lipca 2019r. do godz. 1500.

5.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni bez udziału oferentów w dniu 30 lipca 2019r.

6.   Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest w terminie 30 dni od daty jej zawiadomienia pod rygorem utraty uprawnień do zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, wpłacić :

1) wartość wylicytowanego pierwszeństwa do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu nr 19, która nie podlega zwrotowi,

2)   cenę lokalu, tj. kwotę  201.982,00 zł.

       7.  Ponadto osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej, założenia księgi wieczystej oraz dokonanie w niej wpisów.

„Regulamin zasad przetargów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy” dostępny jest na naszej stronie internetowej www.msmdom.pl

Zarząd MSM „DOM” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Bydgoszcz, dnia 2019-05-15

 PRZETARG PISEMNY-NIEOGRANICZONY

                                      Zarząd MSM „DOM” w Bydgoszczy na podstawie § 120 Statutu oraz § 1 ust.1 pkt.2,  ust.2,  ust.3 pkt.2, § 8 ust.1 i ust.2  „regulaminu zasad przetargów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy” ogłasza przetarg pisemny – nieograniczony  na ustanowienie odrębnej własności  lokalu mieszkalnego nr 19 położonego przy ulicy Gen. Józefa Bema 2 w Szubinie.

Przedmiot przetargu

1.   Lokal mieszkalny nr 19 przy ulicy Gen. Józefa Bema 2 w Szubinie  składa się z : 4 pokoi o pow. 19,83m2 , 9,40m2, 11,15m2 , 11,02m2; kuchni o pow. 8,57m2; łazienki o pow. 4,09m2;  w.c. o pow. 2,27m2 ; przedpokoju o pow. 12,25m2 oraz balkonu o łącznej powierzchni użytkowej 78,58m2 położony na II kondygnacji (I piętro). Do powyższego lokalu przynależna jest piwnica o pow. 3,58 m2.

      Z lokalem związany jest udział wynoszący 8216/207628 części we własności części wspólnych budynku oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli innych lokali i we własności nieruchomości, na której wzniesiony jest budynek.

2    Cena lokalu w przetargu wynosi 252.478,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) i obejmuje wartość lokalu nr 19 w kwocie 234.561,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) łącznie z nakładami w wysokości 17.917,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100), przynależną piwnicę nr 19 o powierzchni 3,58m2 oraz związany z lokalem udział wynoszący 8216/207628 części we własności części wspólnych budynku a także urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli innych lokali i we własności nieruchomości, na której wzniesiony jest budynek.

Warunki dla oferentów

1.   Cena wywoławcza za ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności do w/w lokalu mieszkalnego wynosi 7.600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych 00/100).

2.   Postąpienie podczas przetargu pisemnego-nieograniczonego wynosi 1.000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych 00/100).

3.   Lokal związany z przetargiem można oglądać dnia 23 maja 2019r. w godzinach od 1100 do 1500 .

4.   Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „ przetarg w Szubinie ul. Gen. Józefa Bema 2/19”:

1)  należy złożyćw siedzibie Spółdzielni w Bydgoszczy ul. Marcina Kromera 7A,

2) przesłać listem poleconym na adres Spółdzielni w terminie do dnia 29 maja 2019r. do godz. 1500.

5.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni bez udziału oferentów w dniu 30 maja 2019r.

6.   Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest w terminie 14 dni od daty jej zawiadomienia pod rygorem utraty uprawnień do zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, wpłacić :

1) wartość wylicytowanego pierwszeństwa do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu nr 19, która nie podlega zwrotowi,

2)   cenę lokalu, tj. kwotę  252.478,00 zł.

       7.  Ponadto osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej, założenia księgi wieczystej oraz dokonanie w niej wpisów.

„Regulamin zasad przetargów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy” dostępny jest na naszej stronie internetowej www.msmdom.pl

Zarząd MSM „DOM” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

                                                                                              Zarząd Spółdzielni

Bydgoszcz, dnia 2018-09-03

 

 PRZETARG PISEMNY-NIEOGRANICZONY

 

Zarząd MSM „DOM” w Bydgoszczy na podstawie § 1 ust.1 pkt.1 oraz ust.3 pkt.2 regulaminu „zasad przetargów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy” ogłasza przetarg pisemny – nieograniczony dla ustalenia pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 37 położonego przy ul. Gen. Józefa Bema 2 w Szubinie.

 

Przedmiot przetargu

 

  1. Lokal mieszkalny nr 37 przy ulicy Gen Józefa Bema 2 w Szubinie składający się z 2 pokoi o pow. 21,74m2, 9,14m2; kuchni o pow. 8,80m2; łazienki z w.c. o pow. 4,22m2; przedpokoju o pow. 6,92m2 oraz balkonu o łącznej powierzchni użytkowej 50,82m2 położony na IV kondygnacji (III piętro). Do powyższego lokalu przynależna jest piwnica o pow. 4,20 m2.
  2. Wkład mieszkaniowy wyliczony na podstawie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej lokalu wynosi 45.250,20 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 20/100).
  3. Niezależnie od wkładu mieszkaniowego oferent zobowiązany jest wnieść do Spółdzielni kwotę 9.960,00 zł tytułem rynkowej wartości nakładów poniesionych przez poprzedniego członka (dodatkowe wyposażenie lokalu).

 

Warunki dla oferentów

 

  1. Cena wywoławcza za ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do w/w lokalu mieszkalnego wynosi 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100).
  2. Postąpienie podczas przetargu pisemnego-nieograniczonego wynosi 1.000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych 00/100).
  3. Lokal związany z przetargiem można oglądać dnia 11 września 2018r. w godzinach od 1100 do 1500 .
  4. Z operatem szacunkowym wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego nr 37 przy ulicy Gen. Józefa Bema 2 w Szubinie można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni (w dniach od 04 do 21 września 2018r. w godzinach pracy Biura) oraz w dniu 11 września 2018r. przy oględzinach lokalu.
  5. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg Bema 2/37” :
1)   należy złożyć w siedzibie Spółdzielni w Bydgoszczy ul. Marcina Kromera 7A,
2)   przesłać listem poleconym na adres Spółdzielni

w terminie do dnia 21 września 2018r. do godz. 1400.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni bez udziału oferentów w dniu 24 września 2018r.
  2. Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest w terminie 14 dni od daty jej zawiadomienia pod rygorem utraty uprawnień do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, wpłacić :
1) wartość wylicytowanego pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 37, która nie podlega zwrotowi,
2)  wkład mieszkaniowy, tj. kwotę  45.250,20 zł.
3)  rynkową wartość nakładów, tj. kwotę 9.960,00 zł.

 

 

„Regulamin zasad przetargów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy” dostępny jest na naszej stronie internetowej www.msmdom.pl

 

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.