Przetarg na docieplenie 2019 r.

  Bydgoszcz, dnia 25 lutego 2019 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy

na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”  w Bydgoszczy”,(regulamin udzielania zamówień dla MSM „DOM” dostępny w siedzibie Spółdzielni lub  na stronie internetowej www.msmdom.pl  )

 ogłasza  przetarg  nieograniczony na roboty budowlane dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”, w zakresie czterech Zadań  remontowych pn.:

„Docieplenie ścian zewnętrznych, oznaczonych jako Elementy, budynków mieszkalnych stanowiących odrębne Zadania remontowe” pod własnymi nazwami:

Zadanie 1 –  „Docieplenie części ściany południowej kl. I od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 1,3,5,7,9  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 2 w Bydgoszczy – część Elementu 5”,

Zadanie 2 – „Docieplenie części ściany południowej kl. II od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 11,13,15,17,19 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 6 w Bydgoszczy – część Elementu 4”,

Zadanie 3 – „Docieplenie ściany szczytowej zachodniej kl. VII wraz z remontem loggii lokali nr 62,64,66,68,70 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 8 w Bydgoszczy – część elementu 16”,

Zadanie 4 – „Docieplenie części ściany południowej kl. III od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 18,20,22,24,26 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marcina Kromera 6 w Bydgoszczy – część Elementu 3”

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie § 5 i § 6 ust. 2  regulaminu udzielania zamówień dla MSM „DOM”  oraz spełniający dodatkowe wymagania określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (częściami mogą być wyłącznie Zadania)
 3. Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych.
 4. Wadium na przedmiot zamówienia określa się na kwotę 2.730,00 zł dla całości zamówienia lub  w przypadku składania ofert częściowych w kwotach: Zadanie 1 – 560,00 zł   (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100); Zadanie 2 – 560,00 zł   (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100); Zadanie 3 –  780,00   (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100);Zadanie 4 – 830,00 zł   (słownie: osiemset trzydzieści złotych 00/100)
 5. Kryterium wyboru oferty stanowić będą: cena 85%, warunki gwarancji 10%, wcześniejsza współpraca ze Spółdzielnią w zakresie dociepleń 5 %.
 6. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć oraz pozostałe warunki przetargu określa SIWZ.
 7.  SIWZ wraz z załącznikami w formie papierowej można odbierać  w cenie 20,00 zł brutto  w siedzibie Zamawiającego: sekretariat (płatność gotówką) lub nieodpłatnie w formie elektronicznej PDF.
 8. Z dokumentacją projektową można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.
 9. Uprawnione do kontaktów z oferentami są : Aleksandra Lota, Anna Jakubczyk i Magdalena Nowakowska : e-mail: inwestycje@msmdom.pl , gzm@msmdom.pl ; telefon: ( 052 ) 343-47-14 ;  344-22-88,  w  godz. 800 – 1400.
 10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, ul. Marcina Kromera 7A,                      85-790 Bydgoszcz.
 11. Termin składania ofert upływa dnia   19 marca 2019 r. o godz. 1500.
 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia  20 marca 2019 r. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.