Przetarg na lokal mieszkalny w Szubinie

Bydgoszcz, dnia 2018-09-03

 

 PRZETARG PISEMNY-NIEOGRANICZONY

 

Zarząd MSM „DOM” w Bydgoszczy na podstawie § 1 ust.1 pkt.1 oraz ust.3 pkt.2 regulaminu „zasad przetargów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy” ogłasza przetarg pisemny – nieograniczony dla ustalenia pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 37 położonego przy ul. Gen. Józefa Bema 2 w Szubinie.

 

Przedmiot przetargu

 

  1. Lokal mieszkalny nr 37 przy ulicy Gen Józefa Bema 2 w Szubinie składający się z 2 pokoi o pow. 21,74m2, 9,14m2; kuchni o pow. 8,80m2; łazienki z w.c. o pow. 4,22m2; przedpokoju o pow. 6,92m2 oraz balkonu o łącznej powierzchni użytkowej 50,82m2 położony na IV kondygnacji (III piętro). Do powyższego lokalu przynależna jest piwnica o pow. 4,20 m2.
  2. Wkład mieszkaniowy wyliczony na podstawie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej lokalu wynosi 45.250,20 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 20/100).
  3. Niezależnie od wkładu mieszkaniowego oferent zobowiązany jest wnieść do Spółdzielni kwotę 9.960,00 zł tytułem rynkowej wartości nakładów poniesionych przez poprzedniego członka (dodatkowe wyposażenie lokalu).

 

Warunki dla oferentów

 

  1. Cena wywoławcza za ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do w/w lokalu mieszkalnego wynosi 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100).
  2. Postąpienie podczas przetargu pisemnego-nieograniczonego wynosi 1.000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych 00/100).
  3. Lokal związany z przetargiem można oglądać dnia 11 września 2018r. w godzinach od 1100 do 1500 .
  4. Z operatem szacunkowym wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego nr 37 przy ulicy Gen. Józefa Bema 2 w Szubinie można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni (w dniach od 04 do 21 września 2018r. w godzinach pracy Biura) oraz w dniu 11 września 2018r. przy oględzinach lokalu.
  5. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „przetarg Bema 2/37” :
1)   należy złożyć w siedzibie Spółdzielni w Bydgoszczy ul. Marcina Kromera 7A,
2)   przesłać listem poleconym na adres Spółdzielni

w terminie do dnia 21 września 2018r. do godz. 1400.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni bez udziału oferentów w dniu 24 września 2018r.
  2. Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest w terminie 14 dni od daty jej zawiadomienia pod rygorem utraty uprawnień do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, wpłacić :
1) wartość wylicytowanego pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr 37, która nie podlega zwrotowi,
2)  wkład mieszkaniowy, tj. kwotę  45.250,20 zł.
3)  rynkową wartość nakładów, tj. kwotę 9.960,00 zł.

 

 

„Regulamin zasad przetargów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy” dostępny jest na naszej stronie internetowej www.msmdom.pl

 

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.