Przetarg nieograniczony na montaż nasad kominowych i naprawę połaci dachowej

Bydgoszcz, dnia 19 lipca 2021 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy

na podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe
 i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”(regulamin udzielania zamówień dla MSM „DOM” dostępny w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.msmdom.pl)

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację trzech Zadań remontowych pod własnymi nazwami:

Zadanie 1 – „Montaż nasad kominowych typu „TURBOWENT” usprawniających wentylację grawitacyjną na przewodach wentylacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marcina Kromera 8 w Bydgoszczy wraz z robotami towarzyszącymi”,

Zadanie 2 – „Montaż nasad kominowych typu „TURBOWENT” usprawniających wentylację grawitacyjną na przewodach wentylacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marcina Kromera 10 w Bydgoszczy wraz z robotami towarzyszącymi oraz naprawą połaci dachowej”,

Zadanie 3 – „Montaż nasad kominowych typu „TURBOWENT” usprawniających wentylację grawitacyjną na przewodach wentylacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marcina Kromera 12 w Bydgoszczy wraz z robotami towarzyszącymi”.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie § 5 i § 6 ust. 2  regulaminu udzielania zamówień dla MSM „DOM” oraz spełniający dodatkowe wymagania określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (częściami mogą być wyłącznie Zadania).
 3. Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych.
 4. Wadium określa się na kwotę 3.686,30 (słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 30/00) dla całości zamówienia lub w przypadku składania ofert częściowych w kwotach:
  1. Zadanie 1 – 398,68 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 68/100)
  1. Zadanie 2 – 2.829,63 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 63/100)
  1. Zadanie 3 – 457,99 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 99/100)
 5. Kryterium wyboru oferty stanowić będą: cena 90%, warunki gwarancji 10%.
 6. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć oraz pozostałe warunki przetargu określa SIWZ.
 7. SIWZ wraz z załącznikami można otrzymać nieodpłatnie w formie elektronicznej PDF.
 8. Z dokumentacją projektową można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.
 9. Uprawnione do kontaktów z oferentami są: Magdalena Nowakowska, Anna Jakubczyk, e-mail: gzm@msmdom.pl; telefon: ( 052 ) 343-47-14 ;  344-22-88,  w  godz. 800 – 1400.
 10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, ul. Marcina Kromera 7A, 85-790 Bydgoszcz.
 11. Termin składania ofert upływa dnia 10 sierpnia 2021r. o godz. 1500.
 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 sierpnia 2021r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – przedmiar – naprawa połaci dachowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – przedmiar M. Kromera 8

Załącznik nr 4 do SIWZ – przedmiar M. Kromera 10

Załącznik nr 4 do SIWZ – przedmiar M. Kromera 12

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

  Bydgoszcz, dnia 30 września 2019 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”

w Bydgoszczy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu wewnętrznego na roboty budowlane dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” prowadzonym w formie przetargu nieograniczonego( podstawa prawna – regulamin udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”, zwany w skrócie: regulaminem udzielania zamówień dla MSM „DOM” dostępny w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.msmdom.pl  )

w celu realizacji siedmiu Zadań remontowych pod własnymi nazwami:

 1. Zadanie 1 – „Montaż nasad kominowych typu „TURBOWENT” usprawniających wentylację grawitacyjną na przewodach wentylacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
  ul. Marcina Kromera 7 w Bydgoszczy wraz z robotami towarzyszącymi”,
 2. Zadanie 2 – „Montaż nasad kominowych typu „TURBOWENT” usprawniających wentylację grawitacyjną na przewodach wentylacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
  ul. Marcina Kromera 7B w Bydgoszczy wraz z robotami towarzyszącymi”,
 3. Zadanie 3 – „Montaż nasad kominowych typu „TURBOWENT” usprawniających wentylację grawitacyjną na przewodach wentylacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
  ul. Marcina Kromera 8 w Bydgoszczy wraz z robotami towarzyszącymi”,
 4. Zadanie 4 – „Montaż nasad kominowych typu „TURBOWENT” usprawniających wentylację grawitacyjną na przewodach wentylacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
  ul. Marcina Kromera 10 w Bydgoszczy wraz z robotami towarzyszącymi”,
 5. Zadanie 5 – „Montaż nasad kominowych typu „TURBOWENT” usprawniających wentylację grawitacyjną na przewodach wentylacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
  ul. Marcina Kromera 12 w Bydgoszczy wraz z robotami towarzyszącymi”,
 6. Zadanie 6 – „Montaż nasad kominowych typu „TURBOWENT” usprawniających wentylację grawitacyjną na przewodach wentylacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
  ul. Generała Józefa Bema 2 w Szubinie wraz z robotami towarzyszącymi”,
 7. Zadanie 7 – „Montaż nasad kominowych typu „TURBOWENT” usprawniających wentylację grawitacyjną na przewodach wentylacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
  ul. Generała Józefa Bema 4 w Szubinie wraz z robotami towarzyszącymi”.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie § 5 i § 6 ust. 2  regulaminu udzielania zamówień dla MSM „DOM”  oraz spełniający dodatkowe wymagania określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (częściami mogą być wyłącznie Zadania)
 3. Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych.
 4. Wadium określa się na kwotę 2.710,00 dla całości zamówienia lub w przypadku składania ofert częściowych w kwotach:
  1. Zadanie 1 –    320,00 zł   (słownie: trzysta dwadzieścia złotych 00/100)
  2. Zadanie 2 –    220,00    (słownie: dwieście dwadzieścia złotych 00/100)
  3. Zadanie 3 –    400,00    (słownie: czterysta złotych 00/100)
  4. Zadanie 4 –    500,00    (słownie: pięćset złotych 00/100)
  5. Zadanie 5 –    460,00 zł   (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100)
  6. Zadanie 6 –    510,00 zł   (słownie: pięćset dziesięć złotych 00/100)
  7. Zadanie 7 –     300,00 zł   (słownie: trzysta złotych 00/100)
 5. Kryterium wyboru oferty stanowić będą: cena 90%, warunki gwarancji 10%.
 6. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć oraz pozostałe warunki przetargu określa SIWZ.
 7. SIWZ wraz z załącznikami można otrzymać nieodpłatnie w formie elektronicznej PDF.
 8. Z dokumentacją projektową można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.
 9. Uprawnione do kontaktów z oferentami są: Anna Jakubczyk, Magdalena Nowakowska.

 e-mail: gzm@msmdom.pl ; telefon: ( 052 ) 343-47-14 ;  344-22-88,  w  godz. 800 – 1400.

 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, ul. Marcina Kromera 7A,  85-790 Bydgoszcz.
 • Termin składania ofert upływa dnia   22 października 2019 r. o godz. 1500.
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 października 2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

SIWZ

Zał. 1 – wzór formularza oferty

Zał. 2 – wzór umowy dla „Zadania”

Zał. 3 – opis budynków

Zał. 4 – przedmiar robót „M. Kromera 7” w Bydgoszczy

Zał. 4 – przedmiar robót „M. Kromera 7B” w Bydgoszczy

Zał. 4 – przedmiar robót „M. Kromera 8” w Bydgoszczy

Zał. 4 – przedmiar robót „M. Kromera 10” w Bydgoszczy

Zał. 4 – przedmiar robót „M. Kromera 12” w Bydgoszczy

Zał. 4 – przedmiar robot „Gen. J. Bema 2” w Szubinie

Zał. 4 – przedmiar robót „Gen. J. Bema 4” w Szubinie

Zał. 5 – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wynikających z § 5 regulaminu udzielania zamówień dla MSM „DOM”

Zał. 6 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków przetargu wynikających z § 6 ust. 2 regulaminu udzielania zamówień MSM „DOM”

Zał. 7 – wykaz zamówień podobnych