Biuro Spółdzielni nieczynne (02 maja 2024 r.)

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej  „DOM”  w  Bydgoszczy  informuje, że w dniu 02 maja 2024 roku (czwartek) biuro Zarządu Spółdzielni będzie nieczynne.

Awarie które mogą wystąpić w okresie świątecznym należy zgłaszać do Pogotowia Technicznego pod numery telefonów: 605-268-653 lub 603-929-347.

                                                     ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI

Zgodnie z protokołem nr 2.4/P-11 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 19 lutego 2024 r. na okoliczność analizy złożonych ofert na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z remontem loggii lub balkonów nieruchomości „Jarużyńska 8”, „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy oraz „Rzepakowa 10” w Chojnicach firmami, które wygrały przetarg nieograniczony są:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DYZPOL” Przemysław Burzych w zakresie docieplenia nieruchomości:„Jarużyńska 8” w Bydgoszczy – oferując wynagrodzenie netto 77.945,42 zł

„Galla Anonima 1” w Bydgoszczy – oferując wynagrodzenie netto 141.566,60 zł

Firma Remontowo-Budowlana „Mar Vinci” Mikołaj Markowski w zakresie docieplenia nieruchomości:„Rzepakowa 10” w Chojnicach – oferując wynagrodzenie netto 118.885,84 zł

W związku z poważną awarią trzech jednostek kotłowych w Elektrociepłowni PGE przy ul. Energetycznej, wystąpią zakłócenia w dostawie energii cieplnej do odbiorców KPEC na terenie miasta Bydgoszczy. Zakłócenia nie dotyczą odbiorców z Osowej Góry.
Deklarowany czas naprawy przez Elektrociepłownię PGE został określony na osiem dni, tj. do 14 lutego 2024 r. W tym okresie, począwszy od nocy 06 lutego 2024 r., deficyt mocy sieci będzie wynosił nawet 30 MW, tj. ponad 10 proc. zapotrzebowania. Taka sytuacja spowoduje zaniżenie parametrów pracy ciepłowniczej, co dla odbiorców będzie oznaczać niedogrzanie mieszkań oraz niższą temperaturę ciepłej wody użytkowej.
Awaria powstała poza KPEC Bydgoszcz i spółka KPEC nie ma żadnego wpływu na jej przebieg. Bieżące informacje dostępne na stronie http://www.kpec.bydgoszcz.pl/ .

Harmonogram obowiązujący od 01.09.2023 r.

Bydgoszcz, dnia 19 maja 2023 r.

U W A G A

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że w dniach:

22 – 26 maja 2023 r.

wstrzymana zostanie dostawa energii cieplnej do budynków w Szubinie.

Utrudnienia związane z brakiem energii cieplnej spowodowane będą planowanym postojem remontowym ciepłowni i sieci ciepłowniczej.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy. 

Dział Techniczny Spółdzielni

Zgodnie z protokołem nr 3.4/P-10 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 27 marca 2023 r. na okoliczność analizy złożonych ofert na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z remontem loggii lub balkonów nieruchomości „Jarużyńska 2, 6, 8”, „Marcina Kromera 6” i „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy oraz „Rzepakowa 10” w Chojnicach firmami, które wygrały przetarg nieograniczony są:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DYZPOL” Przemysław Burzych w zakresie docieplenia nieruchomości:

„Jarużyńska 2” w Bydgoszczy – oferując wynagrodzenie netto 104.853,65 zł

„Jarużyńska 8” w Bydgoszczy – oferując wynagrodzenie netto 86.209,17 zł

„Marcina Kromera 6” w Bydgoszczy – oferując wynagrodzenie netto 121.436,44 zł

Firma „BANBUD Bandyszewski Ryszard w zakresie docieplenia nieruchomości:

„Jarużyńska 6” w Bydgoszczy – oferując wynagrodzenie netto 82.313,79 zł

„Galla Anonima 1” w Bydgoszczy – oferując wynagrodzenie netto 64.932,94 zł

Firma Remontowo-Budowlana „Mar Vinci Mikołaj Markowski w zakresie docieplenia nieruchomości:

„Rzepakowa 10” w Chojnicach – oferując wynagrodzenie netto 105.879,32 zł

  Bydgoszcz, dnia 08 lutego 2023 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy

na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe
 i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”(regulamin udzielania zamówień dla MSM „DOM” dostępny w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.msmdom.pl)

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”, w zakresie sześciu Zadań remontowych pn.:

„Docieplenie ścian zewnętrznych, oznaczonych jako Elementy, budynków mieszkalnych stanowiących odrębne Zadania remontowe” pod własnymi nazwami:

Zadanie 1„Docieplenie części ściany południowej kl. II od strony wejść wraz z remontem wysuniętej części II klatki schodowej, portalu i balkonów lokali nr 12,14,16,18,20 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 2 w Bydgoszczy – część Elementu 5 ”,

Zadanie 2„Docieplenie części ściany południowej kl. III od strony wejść wraz z remontem balkonów lokali nr 21,23,25,27,29 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 6 w Bydgoszczy – część Elementu 4”,

Zadanie 3 „Docieplenie części ściany podłużnej od strony zachodniej kl. II – III wraz z remontem balkonów lokali nr 12,14,16,18,20 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 8 w Bydgoszczy  – część Elementu 6”,

Zadanie 4„Docieplenie części ściany południowej kl. V od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 38,40,42,44,46 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marcina Kromera 6 w Bydgoszczy – część Elementu 3”,

Zadanie 5„Docieplenie części ściany podłużnej wschodniej kl. X od strony placu zabaw wraz z remontem loggii lokali nr 89,91,93,95 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Galla Anonima 1 – część Elementu 2”,

Zadanie 6„Docieplenie części ściany południowej kl. III budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rzepakowej 10 w Chojnicach – część Elementu 15”.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 5 i § 6 ust. 2  regulaminu udzielania zamówień dla MSM „DOM”oraz spełniający dodatkowe wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (częściami mogą być wyłącznie Zadania).
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 4. Wadium na przedmiot zamówienia określa się na kwotę 2.880,00 zł dla całości zamówienia lub w przypadku składania ofert częściowych w kwotach:
  1. Zadanie 1 – 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
  2. Zadanie 2 – 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
  3. Zadanie 3 – 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
  4. Zadanie 4 – 580,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100)
  5. Zadanie 5 – 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych 00/100)
  6. Zadanie 6 – 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych 00/100)
 5. Kryterium wyboru oferty stanowić będą: cena 85%, warunki gwarancji 10%, wcześniejsza współpraca ze Spółdzielnią w zakresie dociepleń 5 %.
 6. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć oraz pozostałe warunki przetargu określa SIWZ.
 7. SIWZ wraz z załącznikami można odbierać nieodpłatnie w formie elektronicznej PDF.
 8. Z dokumentacją projektową można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.
 9. Uprawnione do kontaktów z oferentami są: Anna Jakubczyk i Magdalena Nowakowska:
  e-mail: gzm@msmdom.pl ; telefon: ( 052 ) 343-47-14 ; 344-22-88, w godz. 800 – 1400.
 10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, ul. Marcina Kromera 7A, 85-790 Bydgoszcz.
 11. Termin składania ofert upływa dnia 27 lutego 2023 r. o godz. 1400.
 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 lutego 2023 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                    Zarząd Spółdzielni