Wyniki przetargu na prace związane z dociepleniem ścian budynków Jarużyńska 8 w Bydgoszczy i Rzepakowa 10 w Chojnicach

Zgodnie z protokołem nr 7.2/P-8 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 13 maja 2021 r. na okoliczność otwarcia kopert z ofertami na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z remontem loggii lub balkonów nieruchomości „Jarużyńska 8” w Bydgoszczy i „Rzepakowa 10” w Chojnicach w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty. Część Wykonawców złożyła oferty częściowe – na jedno Zadanie. Proponowane wynagrodzenia ryczałtowe netto kształtowały się następująco:

 1. Zadanie 1 – część ściany podłużnej od strony zachodniej kl. I wraz z remontem loggii lokali nr 2,4,6,8,10 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 8:
  • 62.803,87 zł,
  • 65.450,36 zł
  • 88.110,82 zł
 2. Zadanie 2 – ściana południowa wraz z remontem loggii kl. V i VI budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rzepakowa 10:
  • 29.866,63 zł
  • 123.854,29 zł

Wybór Wykonawcy nastąpi po sprawdzeniu złożonych ofert.

Zgodnie z protokołem nr 1.2 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 18 lutego 2021 r. na okoliczność wyboru Wykonawcy na prace związane z pielęgnacją terenów zielonych w 2021 r. tj. koszenie trawników i przycinanie krzewów w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy w Bydgoszczy, Chojnicach, Szubinie i Inowrocławiu:

 1. firmą, która wygrała przetarg na realizacje przedmiotowych prac w Bydgoszczy jest Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska” z Bydgoszczy za wynagrodzeniem netto 0,18 zł/m2 koszenia trawników i 3,10 zł/m2 przycinania krzewów,
 2. firmą, która wygrała przetarg na realizację przedmiotowych prac w Chojnicach w zakresie koszenia trawy jest Studio Architektury Krajobrazu Wojciech Spichalski z Chojnic za wynagrodzeniem netto 0,21 zł/m2 koszenia trawników,
 3. odstąpiono od zlecania przedmiotowych prac w Chojnicach w zakresie przycinania krzewów,
 4. firmą, która wygrała przetarg na realizacje przedmiotowych prac w Szubinie jest Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska” z Bydgoszczy za wynagrodzeniem netto 0,22 zł/m2 koszenia trawników na terenie zabudowanym i 0,24 zł/m2 koszenia trawników na terenie niezabudowanym i 3,10 zł/m2 przycinania krzewów,
 5. firmą, która wygrała przetarg na realizacje przedmiotowych prac w Inowrocławiu jest Przedsiębiorstwo „Zieleń Miejska” z Bydgoszczy za wynagrodzeniem netto 0,24 zł/m2 koszenia trawników.

Informujemy, że dnia 17 maja 2021 r. zostanie wyłączone ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania.

Informujemy, że w dniach od 06 do 08 października 2020 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego w Bydgoszczy i w Szubinie.

Celem zwiększenia dawki środka nawaniającego w gazie jest maksymalne wykrycie wszystkich ewentualnych nieszczelności na instalacjach gazowych.

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu, należy natychmiast zamknąć kurek przy urządzeniu gazowym (kuchence) i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem 992 oraz Spółdzielnię (52) 343-47-14; 344-22-88.

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z modernizacją magistrali ciepłowniczej przy ul. Twardzickiego od dnia 31.08.2020 r. (poniedziałek) godz. 22:00 do dnia 05.09.2020 r. (sobota) godz. 22:00 wstrzymana zostanie dostawa energii cieplnej do budynków przy ulicy:

Jarużyńska 2, 3, 4, 6, 7, 8;

M. Kromera 5, 6, 7, 7B, 8, 10, 12;

G. Anonima 1.

Treść ogłoszenia przetargowego

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 29 lipca 2019 r. godz. 15:00, wpłynęło 7 (siedem) ofert.

Ceny wywoławcze za ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 19 przy ul. Gen. J. Bema 2 w Szubinie kształtowały się następująco:

 1. 17.000 zł
 2. 5.800 zł
 3. 26.300 zł
 4. 5.300 zł
 5. 28.800 zł
 6. 28.800 zł
 7. 31.300 zł

Dziękujemy za złożenie ofert.

Bydgoszcz, dnia 2019-07-04

 PRZETARG PISEMNY-NIEOGRANICZONY

                        Zarząd MSM „DOM” w Bydgoszczy na podstawie § 71 ust.1 i § 120 ust.2 Statutu oraz § 1 ust.1 pkt.2,  ust.2,  ust.3 pkt.2, § 8 ust.1 i ust.2 oraz § 17 ust.2 „regulaminu zasad przetargów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy” ogłasza III (trzeci) przetarg pisemny – nieograniczony  na ustanowienie odrębnej własności  lokalu mieszkalnego nr 19 położonego przy ulicy Gen. Józefa Bema 2 w Szubinie.

Przedmiot przetargu

1.   Lokal mieszkalny nr 19 przy ulicy Gen. Józefa Bema 2 w Szubinie  składa się z : 4 pokoi o pow. 19,83m2 , 9,40m2, 11,15m2 , 11,02m2; kuchni o pow. 8,57m2; łazienki o pow. 4,09m2;  w.c. o pow. 2,27m2 ; przedpokoju o pow. 12,25m2 oraz balkonu o łącznej powierzchni użytkowej 78,58m2 położony na II kondygnacji (I piętro). Do powyższego lokalu przynależna jest piwnica o pow. 3,58 m2.

      Z lokalem związany jest udział wynoszący 8216/207628 części we własności części wspólnych budynku oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli innych lokali i we własności nieruchomości, na której wzniesiony jest budynek.

2    Cena lokalu w przetargu wynosi 201.982,00 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) i obejmuje wartość lokalu nr 19 w kwocie 187.649,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) łącznie z nakładami w wysokości 14.333,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 00/100), przynależną piwnicę nr 19 o powierzchni 3,58m2 oraz związany z lokalem udział wynoszący 8216/207628 części we własności części wspólnych budynku a także urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli innych lokali i we własności nieruchomości, na której wzniesiony jest budynek.

Warunki dla oferentów

1.   Cena wywoławcza za ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności do w/w lokalu mieszkalnego wynosi 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100).

2.   Postąpienie podczas przetargu pisemnego-nieograniczonego wynosi 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych 00/100).

3.   Lokal związany z przetargiem można oglądać dnia 18 lipca 2019r. w godzinach od 1100 do 1500 .

4.   Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „ przetarg w Szubinie ul. Gen. Józefa Bema 2/19”:

1)  należy złożyćw siedzibie Spółdzielni w Bydgoszczy ul. Marcina Kromera 7A,

2) przesłać listem poleconym na adres Spółdzielni w terminie do dnia 29 lipca 2019r. do godz. 1500.

5.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni bez udziału oferentów w dniu 30 lipca 2019r.

6.   Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest w terminie 30 dni od daty jej zawiadomienia pod rygorem utraty uprawnień do zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, wpłacić :

1) wartość wylicytowanego pierwszeństwa do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu nr 19, która nie podlega zwrotowi,

2)   cenę lokalu, tj. kwotę  201.982,00 zł.

       7.  Ponadto osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej, założenia księgi wieczystej oraz dokonanie w niej wpisów.

„Regulamin zasad przetargów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy” dostępny jest na naszej stronie internetowej www.msmdom.pl

Zarząd MSM „DOM” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Pełnomocnictwo Walne Zgromadzenie

Projekty uchwał