Szubin – informacja o wstrzymaniu energii cieplnej

Bydgoszcz, dnia 19 maja 2023 r.

U W A G A

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że w dniach:

22 – 26 maja 2023 r.

wstrzymana zostanie dostawa energii cieplnej do budynków w Szubinie.

Utrudnienia związane z brakiem energii cieplnej spowodowane będą planowanym postojem remontowym ciepłowni i sieci ciepłowniczej.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy. 

Dział Techniczny Spółdzielni

Bydgoszcz, dnia 2023-05-04

Na podstawie art.83 ust.6 ustawy „o spółdzielniach mieszkaniowych” (tj. Dz.U. z 2023 poz.438) oraz § 31 ust.1, § 32 ust.1, ust.2, ust.3 Statutu Spółdzielni, Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” z siedzibą w Bydgoszczy zwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
INFORMACJE NA TEMAT UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
INFORMACJE NA TEMAT DOKUMENTACJI
INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA 2019
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA 2020
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA 2021
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA 2022
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI ZA 2019
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI ZA 2020
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI ZA 2021
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI ZA 2022
SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA LATA 2019-2022 DOSTĘPNE DLA CZŁONKÓW PO ZALOGOWANIU DO SYSTEMU E-BOK: https://msmdom.i-kartoteka.pl/
WZORY DRUKÓW: PEŁNOMOCNICTWO, ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ, ZGŁOSZENIE DELEGATA

Zgodnie z protokołem nr 3.4/P-10 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 27 marca 2023 r. na okoliczność analizy złożonych ofert na docieplenie ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z remontem loggii lub balkonów nieruchomości „Jarużyńska 2, 6, 8”, „Marcina Kromera 6” i „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy oraz „Rzepakowa 10” w Chojnicach firmami, które wygrały przetarg nieograniczony są:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DYZPOL” Przemysław Burzych w zakresie docieplenia nieruchomości:

„Jarużyńska 2” w Bydgoszczy – oferując wynagrodzenie netto 104.853,65 zł

„Jarużyńska 8” w Bydgoszczy – oferując wynagrodzenie netto 86.209,17 zł

„Marcina Kromera 6” w Bydgoszczy – oferując wynagrodzenie netto 121.436,44 zł

Firma „BANBUD Bandyszewski Ryszard w zakresie docieplenia nieruchomości:

„Jarużyńska 6” w Bydgoszczy – oferując wynagrodzenie netto 82.313,79 zł

„Galla Anonima 1” w Bydgoszczy – oferując wynagrodzenie netto 64.932,94 zł

Firma Remontowo-Budowlana „Mar Vinci Mikołaj Markowski w zakresie docieplenia nieruchomości:

„Rzepakowa 10” w Chojnicach – oferując wynagrodzenie netto 105.879,32 zł

  Bydgoszcz, dnia 08 lutego 2023 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy

na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe
 i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”(regulamin udzielania zamówień dla MSM „DOM” dostępny w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.msmdom.pl)

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”, w zakresie sześciu Zadań remontowych pn.:

„Docieplenie ścian zewnętrznych, oznaczonych jako Elementy, budynków mieszkalnych stanowiących odrębne Zadania remontowe” pod własnymi nazwami:

Zadanie 1„Docieplenie części ściany południowej kl. II od strony wejść wraz z remontem wysuniętej części II klatki schodowej, portalu i balkonów lokali nr 12,14,16,18,20 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 2 w Bydgoszczy – część Elementu 5 ”,

Zadanie 2„Docieplenie części ściany południowej kl. III od strony wejść wraz z remontem balkonów lokali nr 21,23,25,27,29 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 6 w Bydgoszczy – część Elementu 4”,

Zadanie 3 „Docieplenie części ściany podłużnej od strony zachodniej kl. II – III wraz z remontem balkonów lokali nr 12,14,16,18,20 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 8 w Bydgoszczy  – część Elementu 6”,

Zadanie 4„Docieplenie części ściany południowej kl. V od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 38,40,42,44,46 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marcina Kromera 6 w Bydgoszczy – część Elementu 3”,

Zadanie 5„Docieplenie części ściany podłużnej wschodniej kl. X od strony placu zabaw wraz z remontem loggii lokali nr 89,91,93,95 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Galla Anonima 1 – część Elementu 2”,

Zadanie 6„Docieplenie części ściany południowej kl. III budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rzepakowej 10 w Chojnicach – część Elementu 15”.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 5 i § 6 ust. 2  regulaminu udzielania zamówień dla MSM „DOM”oraz spełniający dodatkowe wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (częściami mogą być wyłącznie Zadania).
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 4. Wadium na przedmiot zamówienia określa się na kwotę 2.880,00 zł dla całości zamówienia lub w przypadku składania ofert częściowych w kwotach:
  1. Zadanie 1 – 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
  1. Zadanie 2 – 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
  1. Zadanie 3 – 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
  1. Zadanie 4 – 580,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100)
  1. Zadanie 5 – 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych 00/100)
  1. Zadanie 6 – 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych 00/100)
 5. Kryterium wyboru oferty stanowić będą: cena 85%, warunki gwarancji 10%, wcześniejsza współpraca ze Spółdzielnią w zakresie dociepleń 5 %.
 6. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć oraz pozostałe warunki przetargu określa SIWZ.
 7. SIWZ wraz z załącznikami można odbierać nieodpłatnie w formie elektronicznej PDF.
 8. Z dokumentacją projektową można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.
 9. Uprawnione do kontaktów z oferentami są: Anna Jakubczyk i Magdalena Nowakowska:
  e-mail: gzm@msmdom.pl ; telefon: ( 052 ) 343-47-14 ; 344-22-88, w godz. 800 – 1400.
 10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, ul. Marcina Kromera 7A, 85-790 Bydgoszcz.
 11. Termin składania ofert upływa dnia 27 lutego 2023 r. o godz. 1400.
 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 lutego 2023 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                    Zarząd Spółdzielni

Zgodnie z protokołem nr 1.2 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 15 lutego 2022 r. na okoliczność analizy złożonych ofert na remont klatek schodowych kl. I – II nieruchomości „Jarużyńska 7” w Bydgoszczy, firmą, która wygrała przetarg oferując wynagrodzenie netto w kwocie: 46.920 zł, jest Zakład Malarski Leszek Kowalski z siedzibą w Bydgoszczy.