Włączenie ciepła na potrzeby c.o.

Bydgoszcz, dnia 17.09.2021 r.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy informuje, że dnia 20 września 2021 r. zostanie uruchomiony dopływ energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych w naszych zasobach.

Zarząd Spółdzielni

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy  informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568 ze zm.), Części Walnego Zgromadzenia „sprawozdawcze” za lata 2019 i 2020, będą zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Zarząd Spółdzielni

Krajowa Administracja Skarbowa w Bydgoszczy prowadzi akcje informacyjno – promocyjną dla dwóch najnowszych e-usług tj. usługi Umów wizytę w urzędzie skarbowym i serwisie e-Urząd Skarbowy. Jest to duże ułatwienie dla wszystkich podatników. Obydwie usługi dostępne są na stronie podatki gov.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu.

Wyniki przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Szubinie

Bydgoszcz, dnia  13.05.2021 r.

Zgodnie z protokołem nr 6.2 z posiedzenia Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM’ w Bydgoszczy spisanym w dniu 05 maja 2021 r., na okoliczność rozstrzygnięcia przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami indywidualnymi przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 8 w Szubinie, decyzją Zarządu z dnia 06.05.2021 r. firmą, która wygrała przetarg jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DIP z siedzibą w Bydgoszczy oferując cenę netto w wysokości 87.700  zł

Zarząd Spółdzielni

Bydgoszcz, dnia  13.05.2021 r.

Zgodnie z protokołem nr 5.3/2021 z posiedzenia Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM’ w Bydgoszczy spisanym w dniu 11 maja 2021 r., na okoliczność rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami indywidualnymi przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 8 w Szubinie, decyzją Zarządu z dnia 12.05.2021 r. firmą, która wygrała przetarg jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe P.W. „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oferując cenę netto w wysokości 6.219.693,68 zł

Zarząd Spółdzielni

Bydgoszcz, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM’ w Bydgoszczy informuje, że Komisja Przetargowa MSM „DOM”  dnia 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 1200 otworzyła koperty z ofertami na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami indywidualnymi wbudowanymi w poziomie piwnic przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 8 w Szubinie – działka 251/54.

Złożone oferty wyrażone w pieniądzach przedstawiają się następująco:

 1. oferta dostarczona dnia 19 kwietnia 2021 r., zarejestrowana pod numerem 609 księgi podawczej, na kwotę 6.302.804,66 zł netto,
 2. oferta dostarczona dnia 19 kwietnia 2021 r., zarejestrowana pod numerem 612 księgi podawczej, na kwotę 6.219.693,68 zł netto,

Zarząd Spółdzielni

Bydgoszcz, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM’ w Bydgoszczy informuje, że Komisja Przetargowa MSM „DOM”  dnia 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 1000 otworzyła koperty z ofertami na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami indywidualnymi wbudowanymi w poziomie piwnic przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 8 w Szubinie – działka 251/54.

Złożone oferty wyrażone w pieniądzach przedstawiają się następująco:

 1. oferta dostarczona dnia 15 kwietnia 2021 r., zarejestrowana pod numerem 592 księgi podawczej, na kwotę 99.000 zł netto,
 2. oferta dostarczona dnia 16 kwietnia 2021 r., zarejestrowana pod numerem 599 księgi podawczej, na kwotę 110.000 zł netto,
 3. oferta dostarczona dnia 19 kwietnia 2021 r., zarejestrowana pod numerem 611 księgi podawczej, na kwotę 87.700 zł netto.

Zarząd Spółdzielni

Wyniki przetargu nieograniczonego na realizację budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Szubinie

Bydgoszcz, dnia  13.05.2021 r.

Zgodnie z protokołem nr 5.3/2021 z posiedzenia Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM’ w Bydgoszczy spisanym w dniu 11 maja 2021 r., na okoliczność rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami indywidualnymi przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 8 w Szubinie, decyzją Zarządu z dnia 12.05.2021 r. firmą, która wygrała przetarg jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe P.W. „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oferując cenę netto w wysokości 6.219.693,68 zł

Zarząd Spółdzielni

Bydgoszcz, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM’ w Bydgoszczy informuje, że Komisja Przetargowa MSM „DOM”  dnia 20 kwietnia 2021 r. o godzinie 1200 otworzyła koperty z ofertami na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami indywidualnymi wbudowanymi w poziomie piwnic przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 8 w Szubinie – działka 251/54.

Złożone oferty wyrażone w pieniądzach przedstawiają się następująco:

 1. oferta dostarczona dnia 19 kwietnia 2021 r., zarejestrowana pod numerem 609 księgi podawczej, na kwotę 6.302.804,66 zł netto,
 2. oferta dostarczona dnia 19 kwietnia 2021 r., zarejestrowana pod numerem 612 księgi podawczej, na kwotę 6.219.693,68 zł netto,

Zarząd Spółdzielni

Bydgoszcz, dnia 15.04.2021 r.

Odpowiadając na pytanie jednego z Oferentów – czy w związku z barkiem danych finansowych (wymaganych załącznikiem nr 12 do SIWZ) za rok 2020 – można uzupełnić oświadczenie finansowe tylko za lata: 2018 i 2019 i czy w takim wypadku oferta zostanie odrzucona.

Informujemy że dopuszczamy możliwość złożenia załącznika nr 12 bez oświadczenia finansowego za rok 2020, jeżeli Oferent w dniu złożenia oferty, danych finansowych za 2020 rok jeszcze nie posiada.

Należy jednak oświadczyć, że takie dane zostaną uzupełnione – w terminie 2 tygodni od daty ostatecznego terminu na składanie ofert.  W toku postępowania przetargowego związanego z analizą ofert, Oferent który nie wykazał danych finansowych za 2020 rok, może zostać wezwany przez Zamawiającego do ich uzupełnienia.

Bydgoszcz, dnia 22 marca 2021 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy

na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”,

(regulamin udzielania zamówień dla MSM „DOM” dostępny w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.msmdom.pl  )

 ogłasza  przetarg  nieograniczony na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami indywidualnymi wbudowanymi w poziomie piwnic, z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 8 w Szubinie
(dz. nr 251/54):

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 5 i § 6 ust. 2  regulaminu udzielania zamówień dla MSM „DOM”  oraz spełniający dodatkowe wymagania określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
 3. Wadium  na przedmiot zamówienia określa się na kwotę 52.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) .  
 4. Kryterium  wyboru oferty stanowić będzie: cena  
 5. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć oraz pozostałe warunki przetargu określa SIWZ, który można pobrać z witryny internetowej www.msmdom.pl lub otrzymać drogą mailową na wniosek Wykonawcy.
 6. Dokumentację projektową można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w formie elektronicznej na nośnik danych Wykonawcy.
 7. Uprawnione do kontaktów z oferentami są: Aleksandra Lota, Anna Jakubczyk e-mail: inwestycje@msmdom.pl, sekretariat@msmdom.pl ; telefon: (52) 343-47-14; 344-22-88,  w  godz. 800 – 1400. Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej wskazane adresy e-mail.
 8. Wszelkie istotne wyjaśnienia dotyczące SIWZ wynikające z pisemnych zapytań Wykonawców biorących udział w przetargu, a mające wpływ na przygotowanie oferty będą udzielane w formie pisemnej i na bieżąco publikowane na witrynie internetowej www.msmdom.pl zakładka przetargi/ przetargi aktualne.
 9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat.
 10. Termin składania ofert upływa dnia   19 kwietnia 2021 r. o godz. 1400.
 11. Otwarcie ofert nastąpi dnia  20 kwietnia 2021 r. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego – bez udziału Oferentów.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.         

Zarząd Spółdzielni

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ

Załącznik nr 14 do SIWZ

Załącznik nr 15 do SIWZ

Oświadczenie Prezesa Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy w sprawie posiedzenia komisji doraźnej ds. problemów z oświetleniem ulicy Bydgoszczy.

Pismo Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy do Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego