Oświadczenie Prezesa Zarządu RZRSM w Bydgoszczy w sprawie oświetlenia ulic

Oświadczenie Prezesa Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy w sprawie posiedzenia komisji doraźnej ds. problemów z oświetleniem ulicy Bydgoszczy.

Pismo Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy do Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała Bruskiego

Bydgoszcz, dnia 2019-06-06

 PRZETARG PISEMNY-NIEOGRANICZONY

                                      Zarząd MSM „DOM” w Bydgoszczy na podstawie § 120 Statutu oraz § 1 ust.1 pkt.2,  ust.2,  ust.3 pkt.2, § 8 ust.1 i ust.2  „regulaminu zasad przetargów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy” ogłasza II przetarg pisemny – nieograniczony  na ustanowienie odrębnej własności  lokalu mieszkalnego nr 19 położonego przy ulicy Gen. Józefa Bema 2 w Szubinie.

Przedmiot przetargu

1.   Lokal mieszkalny nr 19 przy ulicy Gen. Józefa Bema 2 w Szubinie  składa się z : 4 pokoi o pow. 19,83m2 , 9,40m2, 11,15m2 , 11,02m2; kuchni o pow. 8,57m2; łazienki o pow. 4,09m2;  w.c. o pow. 2,27m2 ; przedpokoju o pow. 12,25m2 oraz balkonu o łącznej powierzchni użytkowej 78,58m2 położony na II kondygnacji (I piętro). Do powyższego lokalu przynależna jest piwnica o pow. 3,58 m2.

      Z lokalem związany jest udział wynoszący 8216/207628 części we własności części wspólnych budynku oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli innych lokali i we własności nieruchomości, na której wzniesiony jest budynek.

2    Cena lokalu w przetargu wynosi 252.478,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) i obejmuje wartość lokalu nr 19 w kwocie 234.561,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) łącznie z nakładami w wysokości 17.917,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100), przynależną piwnicę nr 19 o powierzchni 3,58m2 oraz związany z lokalem udział wynoszący 8216/207628 części we własności części wspólnych budynku a także urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli innych lokali i we własności nieruchomości, na której wzniesiony jest budynek.

Warunki dla oferentów

1.   Cena wywoławcza za ustalenie pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności do w/w lokalu mieszkalnego wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

2.   Postąpienie podczas przetargu pisemnego-nieograniczonego wynosi 500,00 zł. (słownie: tysiąc złotych 00/100).

3.   Lokal związany z przetargiem można oglądać dnia 18 czerwca 2019r. w godzinach od 1100 do 1500 .

4.   Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „ przetarg w Szubinie ul. Gen. Józefa Bema 2/19”:

1)  należy złożyćw siedzibie Spółdzielni w Bydgoszczy ul. Marcina Kromera 7A,

2) przesłać listem poleconym na adres Spółdzielni w terminie do dnia 27 czerwca 2019r. do godz. 1500.

5.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni bez udziału oferentów w dniu 28 czerwca 2019r.

6.   Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest w terminie 14 dni od daty jej zawiadomienia pod rygorem utraty uprawnień do zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, wpłacić :

1) wartość wylicytowanego pierwszeństwa do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu nr 19, która nie podlega zwrotowi,

2)   cenę lokalu, tj. kwotę  252.478,00 zł.

       7.  Ponadto osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej, założenia księgi wieczystej oraz dokonanie w niej wpisów.

„Regulamin zasad przetargów na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy” dostępny jest na naszej stronie internetowej www.msmdom.pl

Zarząd MSM „DOM” zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

                                                                                              Zarząd Spółdzielni

  Bydgoszcz, dnia 17 maja 2019 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”

w Bydgoszczy

na podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”w Bydgoszczy”,(regulamin udzielania zamówień dla MSM „DOM” dostępny w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.msmdom.pl )

ogłasza  przetarg  nieograniczony na roboty remontowe dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”, w zakresie remontu loggii klatki VI do VIII przynależnych do lokali mieszkalnych od nr 51 do 70 oraz 71,73,75,77,79 wraz z dociepleniem ścian elewacji wewnątrz remontowanych loggii i przy stropodachu w nieruchomości „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie § 5 i § 6 ust. 2  regulaminu udzielania zamówień dla MSM „DOM” oraz spełniający dodatkowe wymagania określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
 2. Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych.
 3. Wadium na przedmiot zamówienia określa się na kwotę 2.430,00 zł
 4. Kryterium wyboru oferty stanowić będą: cena 85%, warunki gwarancji 15%.
 5. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć oraz pozostałe warunki przetargu określa SIWZ.
 1. SIWZ wraz z załącznikami można otrzymać nieodpłatnie w formie elektronicznej PDF .
 2. Z dokumentacją projektową można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.
 3. Uprawnione do kontaktów z oferentami są : Aleksandra Lota, Anna Jakubczyk i Magdalena Nowakowska : e-mail: inwestycje@msmdom.pl , gzm@msmdom.pl ; telefon: ( 052 ) 343-47-14 ;  344-22-88,  w  godz. 800 – 1400.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, ul. Marcina Kromera 7A,                      85-790 Bydgoszcz.
 5. Termin składania ofert upływa dnia   03 czerwca 2019 r. o godz. 1500.
 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia  04 czerwca 2019. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyny. 

Pliki do pobrania:

SIWZ

STWiOR

PRZEDMIAR

  Bydgoszcz, dnia 25 lutego 2019 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy

na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”  w Bydgoszczy”,(regulamin udzielania zamówień dla MSM „DOM” dostępny w siedzibie Spółdzielni lub  na stronie internetowej www.msmdom.pl  )

 ogłasza  przetarg  nieograniczony na roboty budowlane dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”, w zakresie czterech Zadań  remontowych pn.:

„Docieplenie ścian zewnętrznych, oznaczonych jako Elementy, budynków mieszkalnych stanowiących odrębne Zadania remontowe” pod własnymi nazwami:

Zadanie 1 –  „Docieplenie części ściany południowej kl. I od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 1,3,5,7,9  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 2 w Bydgoszczy – część Elementu 5”,

Zadanie 2 – „Docieplenie części ściany południowej kl. II od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 11,13,15,17,19 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 6 w Bydgoszczy – część Elementu 4”,

Zadanie 3 – „Docieplenie ściany szczytowej zachodniej kl. VII wraz z remontem loggii lokali nr 62,64,66,68,70 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 8 w Bydgoszczy – część elementu 16”,

Zadanie 4 – „Docieplenie części ściany południowej kl. III od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 18,20,22,24,26 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marcina Kromera 6 w Bydgoszczy – część Elementu 3”

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie § 5 i § 6 ust. 2  regulaminu udzielania zamówień dla MSM „DOM”  oraz spełniający dodatkowe wymagania określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (częściami mogą być wyłącznie Zadania)
 3. Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych.
 4. Wadium na przedmiot zamówienia określa się na kwotę 2.730,00 zł dla całości zamówienia lub  w przypadku składania ofert częściowych w kwotach: Zadanie 1 – 560,00 zł   (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100); Zadanie 2 – 560,00 zł   (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100); Zadanie 3 –  780,00   (słownie: siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100);Zadanie 4 – 830,00 zł   (słownie: osiemset trzydzieści złotych 00/100)
 5. Kryterium wyboru oferty stanowić będą: cena 85%, warunki gwarancji 10%, wcześniejsza współpraca ze Spółdzielnią w zakresie dociepleń 5 %.
 6. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć oraz pozostałe warunki przetargu określa SIWZ.
 7.  SIWZ wraz z załącznikami w formie papierowej można odbierać  w cenie 20,00 zł brutto  w siedzibie Zamawiającego: sekretariat (płatność gotówką) lub nieodpłatnie w formie elektronicznej PDF.
 8. Z dokumentacją projektową można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.
 9. Uprawnione do kontaktów z oferentami są : Aleksandra Lota, Anna Jakubczyk i Magdalena Nowakowska : e-mail: inwestycje@msmdom.pl , gzm@msmdom.pl ; telefon: ( 052 ) 343-47-14 ;  344-22-88,  w  godz. 800 – 1400.
 10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, ul. Marcina Kromera 7A,                      85-790 Bydgoszcz.
 11. Termin składania ofert upływa dnia   19 marca 2019 r. o godz. 1500.
 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia  20 marca 2019 r. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 


Informujemy, że dnia 25 września 2018 r. zostanie włączone ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania.

Przypominamy o konieczności odkręcenia zaworów termostatycznych w mieszkaniach na pełny zakres grzania celem zapewnienia prawidłowego rozpoczęcia pracy instalacji centralnego ogrzewania w momencie jej uruchomienia.

Taki stan rzeczy pozwoli uniknąć zapowietrzenia instalacji.

Zgodnie z protokołem nr 9,3 /P-5 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 23 maja 2018 r. na okoliczność wyboru wykonawcy na prace związane z dociepleniem nieruchomości „Jarużyńska 2,4,6,8”, „Marcina Kromera 6”,  „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy oraz „Rzepakowa 10” w Chojnicach firmą, która wygrała przetarg nieograniczony jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DYZPOL” P. Burzych, oferując wynagrodzenie netto:

 1. Zadanie 2 – ściana szczytowa kl. I od strony wschodniej 61.622,71 zł
 2. Zadanie 3 – ściana schodnia kl. I wraz z remontem loggii 53.764,68 zł
 3. Zadanie 4 – ściana szczytowa wschodnia kl. IV – 59.038,52 zł
 4. Zadanie 5 – ściana zewnętrzna kl. I i II – 71.981,81 zł

Jednocześnie informujemy, że nie wpłynęły oferty na Zadanie nr 1 – docieplenie ściany południowej kl. I – III nieruchomości „Jarużyńska 2” w Bydgoszczy oraz Zadanie nr 7 – docieplenie ściany zewnętrznej kl. VII od strony zachodniej oraz (uskok) ściany południowej kl. VIII nieruchomości „Rzepakowa 10” w Chojnicach.

Z uwagi na brak środków na sfinansowanie w bieżącym roku docieplenia ściany zewnętrznej kl. IX – XI wraz z remontem loggii nieruchomości „Galla Anonima 1″nie ma możliwości przyjęcia oferty P.W. DYZPOL  i realizacji przedmiotowych prac.

 

Zgodnie z protokołem nr 9.5/P-5 z dnia 13 lipca 2018 r. Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy na okoliczność drugiego przetargu na:

 • Docieplenie części ściany południowej kl. I od strony wejść wraz z remontem loggii budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Jarużyńskiej 2 w Bydgoszczy”:
 • „Docieplenie ścian zewnętrznych kl. VII od strony zachodniej oraz (uskok) ściana południowa kl. VIII budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Rzepakowej 10 w Chojnicach”

przetarg z uwagi na brak ofert został unieważniony.

Zgodnie z protokołem nr 8.2 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 11 kwietnia 2018 r. na okoliczność wyboru wykonawcy na prace związane z malowaniem elewacji północnych nieruchomości „M. Kromera 5” oraz „M. Kromera 7” w Bydgoszczy firmą, która wygrała przetarg jest Zakład  Usługowy EWADOR z Nakład nad Notecią oferując wynagrodzenie w kwocie:

 1. 7.093,36 zł netto za malowanie nieruchomości „M. Kromera 5”,
 2. 12.403,14 zł netto za malowanie nieruchomości „M. Kromera 7”.

 

 

Zgodnie z protokołem nr 7.2 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 22 marca 2018 r. na okoliczność wyboru wykonawcy na prace związane z układaniem płytek firmą, która  wygrała przetarg na układanie płytek na nieruchomości „Jarużyńska 8” w Bydgoszczy kl. VIII – X jest Zakład Usługowy EWADOR z Nakła nad Notecią oferując wynagrodzenie netto w kwocie 50.212,04 zł. Przetarg w zakresie układania płytek w portalach nieruchomości „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy został unieważniony – brak ofert.

 

Zgodnie z protokołem nr 7.3 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 21 maja 2018 r. przetarg drugi na układanie płytek w portalach nieruchomości „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy  został unieważniony z uwagi na brak ofert.

 

Zgodnie z protokołem nr 6.2 Komisji Przetargowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy spisanym dnia 19 marca 2018 r. na okoliczność wyboru wykonawcy na prace dekarskie firmą, która  wygrała przetarg jest Zakład Blacharsko – Dekarski i Ogólnobudowlany S. Cendrowski z siedziba w Bydgoszczy, który za naprawę połaci  dachowej  budynku wraz z wykonaniem koszy spustowych i montażem rur spustowych na portalach nieruchomości „Jarużyńska 7” w Bydgoszczy zaoferował wynagrodzenie netto w wysokości 33.080,33 zł