Zmiana systemu logowania dla mieszkańców

Informujemy o zmianie systemu logowania EBOK dla mieszkańców.

Nowy system dostępny jest pod adresem https://msmdom.i-kartoteka.pl/ oraz w zakładce Dla mieszkańców/E-Bok

Sposób logowania nie ulega zmianie – obowiązują dotychczasowe identyfikatory mieszkańców

 

 

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2018 r.

 

         W związku z rejestracją zmian Statutu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy postanowieniem Sądu Rejonowego XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08.06.2018r. sygn. akt BY.XIII NS-REJ.KRS/4506/18/220 Zarząd Spółdzielni na podstawie postanowień art.83 ust.13 ustawy z dnia 15.12.2000r. „o spółdzielniach mieszkaniowych” (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1222 z późn.zm.) podejmuje uchwałę o zmianie podstaw statutowych projektów uchwał na Części Walnego Zgromadzenia w dniach 19 i 20 czerwca 2018r. 

 

PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

Bydgoszcz, dnia 2018-05-21

L.dz. DN/0125/ 680 /2018

SZANOWNI CZŁONKOWIE
MSM „DOM”
W BYDGOSZCZY
(WSZYSCY)

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art.83 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 poz.1222) oraz § 40 ust.1, § 41 ust.1, ust.2, ust.3 i ust.4 Statutu Spółdzielni, Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” z siedzibą w Bydgoszczy zwołuje:

  1. CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA dla Członków Spółdzielni zamieszkałych w miastach : Bydgoszcz, Inowrocław i Szubin, która odbędzie się w dniu

19 CZERWCA 2018R. (WTOREK) O GODZ. 1700

w klubie osiedlowym Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „HEROS” przy ul. Gen. W. Thommee 1 w Bydgoszczy.

  1. CZĘŚĆ WALNEGO ZGROMADZENIA dla Członków Spółdzielni zamieszkałych w mieście Chojnice, która odbędzie się w dniu

20 CZERWCA 2018R. (ŚRODA) O GODZ. 1700

w Biurze Spółdzielni przy ulicy Rzepakowej 10/92 w Chojnicach.

Mandaty potwierdzające członkostwo wydawane będą od godz. 1630.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad Części Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Prezydium Części Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Komisji dla Części Walnego Zgromadzenia
  1. Mandatowo – Skrutacyjnej,
  2. Wnioskowej
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni w 2017r.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017.
 7. Dyskusja nad zagadnieniami wynikającymi z pkt. 4,5 i 6 porządku obrad.
 8. Odczytanie protokołu nr 1 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni poprzez podanie:
  1. imion i nazwiska mocodawcy (członka Spółdzielni) oraz jego adresu,
  2. imion i nazwiska pełnomocnika.
 9. Odczytanie protokołu nr 2 Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie ilości uczestników biorących udział w obradach Części Walnego Zgromadzenia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017r. – uchwała Nr 1/2018
  2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni w 2017r. – uchwała Nr 2/2018
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r. – uchwała Nr 3/2018
  4. przeznaczenia nadwyżki bilansowej netto (dochodu ogólnego) za 2017r. – uchwała Nr 4/2018
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w 2017r. – uchwała Nr 5/2018
  6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć – uchwała Nr 6/2018
 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Części Walnego Zgromadzenia – uchwała Nr 7/2018
 12. Zakończenie obrad Części Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni w 2017 roku wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni oraz umieszczone w witrynie internetowej Spółdzielni www.msmdom.pl od dnia 28 maja 2018 roku.

Ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2017, oraz protokołem Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni od dnia 28 maja 2018 roku.

Projekty uchwał wynikające z porządku obrad Części Walnego Zgromadzenia wyłożone będą w siedzibie Spółdzielni oraz umieszczone w witrynie internetowej Spółdzielni www.msmdom.pl od dnia 28 maja 2018 roku.

Przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia zawarte są :

 1. w art.83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. „o spółdzielniach mieszkaniowych” (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1222)
 2. w §§ 36 – 56 Statutu Spółdzielni ( witryna internetowa Spółdzielni).

Dla dokonania czynności wynikających :

 1. z § 42 ust.1 i ust.2 Statutu Spółdzielni (zgłaszanie projektów uchwał, zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad),

ustala się termin doręczenia do dnia 04 czerwca 2018 roku godz. 1500 (poniedziałek) – Biuro Zarządu Spółdzielni w Bydgoszczy ul. Marcina Kromera 7A.

Dla dokonania czynności wynikających :

 1. z § 42 ust.3 Statutu (zgłaszanie poprawek do projektów uchwał)

ustala się termin doręczenia do dnia 16 czerwca 2018 roku godz. 1400 (sobota) – Biuro Zarządu Spółdzielni w Bydgoszczy ul. Marcina Kromera 7A.

Obrady Części Walnego Zgromadzenia przeprowadzone zostaną na podstawie postanowień Statutu zawartych w §§ 36-56 bez uchwalania regulaminu obrad.

W Części Walnego Zgromadzenia uczestniczyć mogą Członkowie Spółdzielni osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia (art.83 ust.11 ustawy „o spółdzielniach mieszkaniowych”).

Wzór pełnomocnictwa będzie możliwy do otrzymania w siedzibie Spółdzielni oraz w witrynie internetowej Spółdzielni www.msmdom.pl od dnia 28 maja 2018 roku.

Zgodnie z postanowieniami § 38 ust.4 Statutu Spółdzielni Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta Członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

W celu zachowania prawidłowości przeprowadzenia Części Walnego Zgromadzenia prosimy Członków Spółdzielni i ich pełnomocników o przybycie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Z wyrazami szacunku

Zarząd

Międzyzakładowej Spółdzielni

Mieszkaniowej „DOM”

Z-ca Prezesa Zarządu inż. Barbara Warszawska

Prezes Zarządu mgr Kazimierz Szymański

 

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2017 r.

Formularz ustanowienia pełnomocnika