Przetarg nieograniczony na roboty remontowe loggii

  Bydgoszcz, dnia 17 maja 2019 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”

w Bydgoszczy

na podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”w Bydgoszczy”,(regulamin udzielania zamówień dla MSM „DOM” dostępny w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.msmdom.pl )

ogłasza  przetarg  nieograniczony na roboty remontowe dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”, w zakresie remontu loggii klatki VI do VIII przynależnych do lokali mieszkalnych od nr 51 do 70 oraz 71,73,75,77,79 wraz z dociepleniem ścian elewacji wewnątrz remontowanych loggii i przy stropodachu w nieruchomości „Galla Anonima 1” w Bydgoszczy.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie § 5 i § 6 ust. 2  regulaminu udzielania zamówień dla MSM „DOM” oraz spełniający dodatkowe wymagania określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
 2. Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych.
 3. Wadium na przedmiot zamówienia określa się na kwotę 2.430,00 zł
 4. Kryterium wyboru oferty stanowić będą: cena 85%, warunki gwarancji 15%.
 5. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć oraz pozostałe warunki przetargu określa SIWZ.
 1. SIWZ wraz z załącznikami można otrzymać nieodpłatnie w formie elektronicznej PDF .
 2. Z dokumentacją projektową można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.
 3. Uprawnione do kontaktów z oferentami są : Aleksandra Lota, Anna Jakubczyk i Magdalena Nowakowska : e-mail: inwestycje@msmdom.pl , gzm@msmdom.pl ; telefon: ( 052 ) 343-47-14 ;  344-22-88,  w  godz. 800 – 1400.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, ul. Marcina Kromera 7A,                      85-790 Bydgoszcz.
 5. Termin składania ofert upływa dnia   03 czerwca 2019 r. o godz. 1500.
 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia  04 czerwca 2019. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyny. 

Pliki do pobrania:

SIWZ

STWiOR

PRZEDMIAR