Przetarg nieograniczony na realizację budynku w Szubinie

Bydgoszcz, dnia 22 marca 2021 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy

na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”,

(regulamin udzielania zamówień dla MSM „DOM” dostępny w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.msmdom.pl  )

 ogłasza  przetarg  nieograniczony na realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami indywidualnymi wbudowanymi w poziomie piwnic, z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego 8 w Szubinie
(dz. nr 251/54):

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 5 i § 6 ust. 2  regulaminu udzielania zamówień dla MSM „DOM”  oraz spełniający dodatkowe wymagania określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
 3. Wadium  na przedmiot zamówienia określa się na kwotę 52.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) .  
 4. Kryterium  wyboru oferty stanowić będzie: cena  
 5. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć oraz pozostałe warunki przetargu określa SIWZ, który można pobrać z witryny internetowej www.msmdom.pl lub otrzymać drogą mailową na wniosek Wykonawcy.
 6. Dokumentację projektową można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w formie elektronicznej na nośnik danych Wykonawcy.
 7. Uprawnione do kontaktów z oferentami są: Aleksandra Lota, Anna Jakubczyk e-mail: inwestycje@msmdom.pl, sekretariat@msmdom.pl ; telefon: (52) 343-47-14; 344-22-88,  w  godz. 800 – 1400. Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej wskazane adresy e-mail.
 8. Wszelkie istotne wyjaśnienia dotyczące SIWZ wynikające z pisemnych zapytań Wykonawców biorących udział w przetargu, a mające wpływ na przygotowanie oferty będą udzielane w formie pisemnej i na bieżąco publikowane na witrynie internetowej www.msmdom.pl zakładka przetargi/ przetargi aktualne.
 9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat.
 10. Termin składania ofert upływa dnia   19 kwietnia 2021 r. o godz. 1400.
 11. Otwarcie ofert nastąpi dnia  20 kwietnia 2021 r. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego – bez udziału Oferentów.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.         

Zarząd Spółdzielni

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 13 do SIWZ

Załącznik nr 14 do SIWZ

Załącznik nr 15 do SIWZ