Przetarg nieograniczony na montaż nasad kominowych i naprawę połaci dachowej

Bydgoszcz, dnia 19 lipca 2021 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy

na podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe
 i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”(regulamin udzielania zamówień dla MSM „DOM” dostępny w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.msmdom.pl)

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację trzech Zadań remontowych pod własnymi nazwami:

Zadanie 1 – „Montaż nasad kominowych typu „TURBOWENT” usprawniających wentylację grawitacyjną na przewodach wentylacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marcina Kromera 8 w Bydgoszczy wraz z robotami towarzyszącymi”,

Zadanie 2 – „Montaż nasad kominowych typu „TURBOWENT” usprawniających wentylację grawitacyjną na przewodach wentylacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marcina Kromera 10 w Bydgoszczy wraz z robotami towarzyszącymi oraz naprawą połaci dachowej”,

Zadanie 3 – „Montaż nasad kominowych typu „TURBOWENT” usprawniających wentylację grawitacyjną na przewodach wentylacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marcina Kromera 12 w Bydgoszczy wraz z robotami towarzyszącymi”.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie § 5 i § 6 ust. 2  regulaminu udzielania zamówień dla MSM „DOM” oraz spełniający dodatkowe wymagania określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (częściami mogą być wyłącznie Zadania).
 3. Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych.
 4. Wadium określa się na kwotę 3.686,30 (słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 30/00) dla całości zamówienia lub w przypadku składania ofert częściowych w kwotach:
  1. Zadanie 1 – 398,68 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 68/100)
  1. Zadanie 2 – 2.829,63 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 63/100)
  1. Zadanie 3 – 457,99 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 99/100)
 5. Kryterium wyboru oferty stanowić będą: cena 90%, warunki gwarancji 10%.
 6. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć oraz pozostałe warunki przetargu określa SIWZ.
 7. SIWZ wraz z załącznikami można otrzymać nieodpłatnie w formie elektronicznej PDF.
 8. Z dokumentacją projektową można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.
 9. Uprawnione do kontaktów z oferentami są: Magdalena Nowakowska, Anna Jakubczyk, e-mail: gzm@msmdom.pl; telefon: ( 052 ) 343-47-14 ;  344-22-88,  w  godz. 800 – 1400.
 10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, ul. Marcina Kromera 7A, 85-790 Bydgoszcz.
 11. Termin składania ofert upływa dnia 10 sierpnia 2021r. o godz. 1500.
 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 sierpnia 2021r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn. 

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – przedmiar – naprawa połaci dachowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – przedmiar M. Kromera 8

Załącznik nr 4 do SIWZ – przedmiar M. Kromera 10

Załącznik nr 4 do SIWZ – przedmiar M. Kromera 12

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ