Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na docieplenia w 2023 r.

  Bydgoszcz, dnia 08 lutego 2023 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy

na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe
 i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”(regulamin udzielania zamówień dla MSM „DOM” dostępny w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.msmdom.pl)

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”, w zakresie sześciu Zadań remontowych pn.:

„Docieplenie ścian zewnętrznych, oznaczonych jako Elementy, budynków mieszkalnych stanowiących odrębne Zadania remontowe” pod własnymi nazwami:

Zadanie 1„Docieplenie części ściany południowej kl. II od strony wejść wraz z remontem wysuniętej części II klatki schodowej, portalu i balkonów lokali nr 12,14,16,18,20 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 2 w Bydgoszczy – część Elementu 5 ”,

Zadanie 2„Docieplenie części ściany południowej kl. III od strony wejść wraz z remontem balkonów lokali nr 21,23,25,27,29 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 6 w Bydgoszczy – część Elementu 4”,

Zadanie 3 „Docieplenie części ściany podłużnej od strony zachodniej kl. II – III wraz z remontem balkonów lokali nr 12,14,16,18,20 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 8 w Bydgoszczy  – część Elementu 6”,

Zadanie 4„Docieplenie części ściany południowej kl. V od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 38,40,42,44,46 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marcina Kromera 6 w Bydgoszczy – część Elementu 3”,

Zadanie 5„Docieplenie części ściany podłużnej wschodniej kl. X od strony placu zabaw wraz z remontem loggii lokali nr 89,91,93,95 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Galla Anonima 1 – część Elementu 2”,

Zadanie 6„Docieplenie części ściany południowej kl. III budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rzepakowej 10 w Chojnicach – część Elementu 15”.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 5 i § 6 ust. 2  regulaminu udzielania zamówień dla MSM „DOM”oraz spełniający dodatkowe wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (częściami mogą być wyłącznie Zadania).
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 4. Wadium na przedmiot zamówienia określa się na kwotę 2.880,00 zł dla całości zamówienia lub w przypadku składania ofert częściowych w kwotach:
  1. Zadanie 1 – 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
  2. Zadanie 2 – 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
  3. Zadanie 3 – 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
  4. Zadanie 4 – 580,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100)
  5. Zadanie 5 – 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych 00/100)
  6. Zadanie 6 – 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych 00/100)
 5. Kryterium wyboru oferty stanowić będą: cena 85%, warunki gwarancji 10%, wcześniejsza współpraca ze Spółdzielnią w zakresie dociepleń 5 %.
 6. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć oraz pozostałe warunki przetargu określa SIWZ.
 7. SIWZ wraz z załącznikami można odbierać nieodpłatnie w formie elektronicznej PDF.
 8. Z dokumentacją projektową można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.
 9. Uprawnione do kontaktów z oferentami są: Anna Jakubczyk i Magdalena Nowakowska:
  e-mail: gzm@msmdom.pl ; telefon: ( 052 ) 343-47-14 ; 344-22-88, w godz. 800 – 1400.
 10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, ul. Marcina Kromera 7A, 85-790 Bydgoszcz.
 11. Termin składania ofert upływa dnia 27 lutego 2023 r. o godz. 1400.
 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 lutego 2023 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

                                                                                    Zarząd Spółdzielni