Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na docieplenia w 2022 roku

  Bydgoszcz, dnia 26 kwietnia 2022 r. 

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd  Międzyzakładowej  Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy

na  podstawie przepisów „Regulaminu udzielania zamówień na zakup materiałów, roboty konserwacyjno–remontowe, roboty budowlane, prace projektowe, przeglądy okresowe i legalizację lub wymianę legalizacyjną urządzeń pomiarowych dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy”,(regulamin udzielania zamówień dla MSM „DOM” dostępny w siedzibie Spółdzielni lub na stronie internetowej www.msmdom.pl)

 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”, w zakresie siedmiu Zadań remontowych pn.:

„Docieplenie ścian zewnętrznych, oznaczonych jako Elementy, budynków mieszkalnych stanowiących odrębne Zadania remontowe” pod własnymi nazwami:

Zadanie 1 – „Docieplenie części ściany południowej kl. II od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 11,13,15,17,19 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 2
w Bydgoszczy – część Elementu 5 ”,

Zadanie 2 – „Docieplenie części ściany zachodniej kl. I wraz z remontem loggii lokali nr 2,4,6,8,10 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 4 w Bydgoszczy – część
Elementu 6”,

Zadanie 3 – „Docieplenie części ściany południowej kl. II i III od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 12,14,16,18,20 oraz 21,23,25,27,29 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 6 w Bydgoszczy – część Elementu 4”,

Zadanie 4 – „Docieplenie części ściany podłużnej od strony zachodniej kl. II wraz z remontem loggii lokali nr 11,13,15,17,19 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarużyńskiej 8
w Bydgoszczy  – część Elementu 6”,

Zadanie 5 – „Docieplenie części ściany południowej kl. IV od strony wejść wraz z remontem loggii lokali nr 27,29,31,33,35 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marcina Kromera 6 w Bydgoszczy – część Elementu 3”,

Zadanie 6 – „Docieplenie części ściany podłużnej wschodniej kl. IX od strony placu zabaw wraz z remontem loggii lokali nr 81-88 budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Galla Anonima 1 – część Elementu 2”,

Zadanie 7 – „Docieplenie części ściany południowej kl. V do uskoku (część Elementu 13) oraz docieplenie uskoku strona wschodnia (Element 14) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rzepakowej 10 w Chojnicach”.

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie § 5 i § 6 ust. 2  regulaminu udzielania zamówień dla MSM „DOM”  oraz spełniający dodatkowe wymagania określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych (częściami mogą być wyłącznie Zadania).
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 4. Wadium na przedmiot zamówienia określa się na kwotę 3.417,00 zł dla całości zamówienia           lub w przypadku składania ofert częściowych w kwotach:
 5. Zadanie 1 – 357,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100)
 6. Zadanie 2 – 294,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100)
 7. Zadanie 3 – 758,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100)
 8. Zadanie 4 – 409,00 zł (słownie: czterysta dziewięć złotych 00/100)
 9. Zadanie 5 – 566,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100)
 10. Zadanie 6 – 607,00 zł (słownie: sześćset siedem złotych 00/100)
 11. Zadanie 7 – 426,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć złotych 00/100).
 12. Kryterium wyboru oferty stanowić będą: cena 85%, warunki gwarancji 10%, wcześniejsza współpraca ze Spółdzielnią w zakresie dociepleń 5 %.
 13. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć oraz pozostałe warunki przetargu określa SIWZ.
 14. SIWZ wraz z załącznikami można odbierać nieodpłatnie w formie elektronicznej PDF.
 15. Z dokumentacją projektową można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.
 16. Uprawnione do kontaktów z oferentami są: Anna Jakubczyk i Magdalena Nowakowska:
  e-mail: gzm@msmdom.pl ; telefon: ( 052 ) 343-47-14 ;  344-22-88,  w  godz. 800 – 1400.
 17. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat, ul. Marcina Kromera 7A,                      85-790 Bydgoszcz.
 18. Termin składania ofert upływa dnia 19 maja 2022 r. o godz. 1500.
 19. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 maja 2022 r. o godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego.

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.                                                                    

Zarząd Spółdzielni