OCHRONA DANYCH

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. udostępnionych Administratorowi Danych jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOM”, 85-790 Bydgoszcz, ul. Marcina Kromera 7A.

Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i zakresie związanym z funkcjonowaniem Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM”, opartym na stosownych przepisach prawa.

Odbiorcami udostępnionych przez Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty związane z funkcjonowaniem Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu ich przetwarzania i zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa lub wytycznych branżowych. Po ustaniu celu przetwarzania zostaną informatycznie wykasowane lub fizycznie zlikwidowane w sposób zabezpieczających ich upublicznienie. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały formie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Jednocześnie informujemy, iż udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że posiadają Państwo pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (żądania informacji), i prawo do:
1) wycofania zgody w dowolnym momencie,
2) żądania kopii danych,
3) sprostowania danych,
4) do bycia zapomnianym (usunięcia danych),
5) ograniczenia przetwarzania,
6) do przeniesienia danych,
7) do sprzeciwu,
8) bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu i ograniczeniu przetwarzania.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie uwagi Państwa na temat przetwarzania udostępnionych nam danych osobowych prosimy kierować do Administratora Danych pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@msmdom.pl .